رئیس دفتر رئیس جمهور گفت: با علامت‌هایی که از کشور‌های اروپایی و آسیایی دریافت کرده‌ایم در روز‌های پایانی تحریم قرار داریم، زیرا تحریم‌کنندگان به هیچ یک از اهداف خود نرسیدند….

رئیس دفتر رئیس جمهور گفت: با علامت‌هایی که از کشور‌های اروپایی و آسیایی دریافت کرده‌ایم در روز‌های پایانی تحریم قرار داریم، زیرا تحریم‌کنندگان به هیچ یک از اهداف خود نرسیدند.