متاسفانه وجود رگ‌های واریس هم در زنان و هم مردان می‌تواند نشانه‌ای از یک مشکل باشد که سیستم قلبی عروقی را تحت تاثیر قرار داده است.

  متاسفانه وجود رگ‌های واریس هم در زنان و هم مردان می‌تواند نشانه‌ای از یک مشکل باشد که سیستم قلبی عروقی را تحت تاثیر قرار داده است.