مهاجری در یادداشتی نوشت: اجرای طرح جدید یارانه‌ای سخت است. هم برای دولت و هم برای ملت. برای رفع ناگواری‌های آن، تنها مسکن موجود، فضای آزاد نقادی است. اگر صداوسیما، هاضمه‌اش حضور دیدگاه‌های مختلف را نمی‌پذیرد، روزنامه‌ها، سایت‌ها، خبرگزاری‌ها و فضای مج…

مهاجری در یادداشتی نوشت: اجرای طرح جدید یارانه‌ای سخت است. هم برای دولت و هم برای ملت. برای رفع ناگواری‌های آن، تنها مسکن موجود، فضای آزاد نقادی است. اگر صداوسیما، هاضمه‌اش حضور دیدگاه‌های مختلف را نمی‌پذیرد، روزنامه‌ها، سایت‌ها، خبرگزاری‌ها و فضای مجازی می‌توانند این نقص را جبران کنند.