در شرایطی که روند واردات واکسن کرونا در دولت سیزدهم سرعت گرفته است، موسی غضنفرآبادی، رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه در دولت گذشته واردات واکسن کرونا به کندی صورت گرفته است خواستار تحقیق و تفحص مجلس درباره روند واردات وا…

در شرایطی که روند واردات واکسن کرونا در دولت سیزدهم سرعت گرفته است، موسی غضنفرآبادی، رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه در دولت گذشته واردات واکسن کرونا به کندی صورت گرفته است خواستار تحقیق و تفحص مجلس درباره روند واردات واکسن و داروهای کرونا در دولت گذشته شد.