رییس دبیرخانه ستاد مدیریت بحران سازمان بهزیستی گفت: ارتقای ایمنی واحدهای مسکونی محرومان و مددجویان تحت پوشش ، ساختمان‌های اداری بهزیستی و مراکز نگهداری معلولین و سالمندان جامعه در دستور کار سازمان بهزیستی کشور قرار گرفته است….

رییس دبیرخانه ستاد مدیریت بحران سازمان بهزیستی گفت: ارتقای ایمنی واحدهای مسکونی محرومان و مددجویان تحت پوشش ، ساختمان‌های اداری بهزیستی و مراکز نگهداری معلولین و سالمندان جامعه در دستور کار سازمان بهزیستی کشور قرار گرفته است.