معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی سازمان پزشکی قانونی کشور با اشاره به سختی و صعوبت کار در مجموعه پزشکی قانونی گفت: کار در بخش های مختلف به ویژه حوزه های تخصصی پزشکی قانونی با سختی و صعوبت خاص همراه است و کار کردن در حوزه تشریح به دلیل شرایط خاص آن نیازمند…

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی سازمان پزشکی قانونی کشور با اشاره به سختی و صعوبت کار در مجموعه پزشکی قانونی گفت: کار در بخش های مختلف به ویژه حوزه های تخصصی پزشکی قانونی با سختی و صعوبت خاص همراه است و کار کردن در حوزه تشریح به دلیل شرایط خاص آن نیازمند اراده ای پولادین است.