در مجمع عمومی عادی سالانه کانون بازنشستگان تامین اجتماعی مازندران؛ نمایندگان بازنشستگان این استان از تغییر مصوبه شورای عالی کار انتقاد کردند ….

در مجمع عمومی عادی سالانه کانون بازنشستگان تامین اجتماعی مازندران؛ نمایندگان بازنشستگان این استان از تغییر مصوبه شورای عالی کار انتقاد کردند .