معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران، با اشاره به عبور از بحران کرونا در کشور گفت: نمی‌توانیم بیمارستان «پاک» اعلام کنیم، چون دوره کمون ویروس کرونا طولانی است….

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران، با اشاره به عبور از بحران کرونا در کشور گفت: نمی‌توانیم بیمارستان «پاک» اعلام کنیم، چون دوره کمون ویروس کرونا طولانی است.