هیاتی با نظارت سازمان جهانی بهداشت (WHO) به چین اعزام می‌شود تا تحقیقات در مورد شیوع کروناویروس جدید را آغاز کند.

هیاتی با نظارت سازمان جهانی بهداشت (WHO) به چین اعزام می‌شود تا تحقیقات در مورد شیوع کروناویروس جدید را آغاز کند.