تهران-ایرنا- الکسی دانیلوف دبیر شورای امنیت ملی و دفاعی اوکراین در راس هیاتی با علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی دیدار و گفت و گو کرد.

تهران-ایرنا- الکسی دانیلوف دبیر شورای امنیت ملی و دفاعی اوکراین در راس هیاتی با علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی دیدار و گفت و گو کرد.