پس از حواشی به وجود آمده و دودستگی ملی پوشان، دراگان اسکوچیچ احساس نیاز کرد که دوباره کریم باقری را به تیم ملی اضافه کند.

پس از حواشی به وجود آمده و دودستگی ملی پوشان، دراگان اسکوچیچ احساس نیاز کرد که دوباره کریم باقری را به تیم ملی اضافه کند.