نگاهی به داوران بخش مستند جشنواره فجر، حاکی از ترکیب تجربه و جوانی و تجربه در ژانرهای مختلف سینمایی است.

نگاهی به داوران بخش مستند جشنواره فجر، حاکی از ترکیب تجربه و جوانی و تجربه در ژانرهای مختلف سینمایی است.