گزارش جدید OpenAI در مورد توانایی‌های فوق‌العاده هوش مصنوعی GPT-4، خطر جایگزینی این فناوری با بسیاری از مشاغل را برجسته می‌کند.

گزارش جدید OpenAI در مورد توانایی‌های فوق‌العاده هوش مصنوعی GPT-4، خطر جایگزینی این فناوری با بسیاری از مشاغل را برجسته می‌کند.