شرکت Netdragon از یک هوش مصنوعی در سمت مدیرعامل استفاده خواهد کرد.

شرکت Netdragon از یک هوش مصنوعی در سمت مدیرعامل استفاده خواهد کرد.