اداره کل هواشناسی استان تهران از کاهش دمای بین ۳ تا ۵ درجه هوای این استان خبر داد.

اداره کل هواشناسی استان تهران از کاهش دمای بین ۳ تا ۵ درجه هوای این استان خبر داد.