هوای اصفهان امروز و برای دومین روز متوالی در وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم قرار دارد.

هوای اصفهان امروز و برای دومین روز متوالی در وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم قرار دارد.