رویترز از حضور هواپمیای قطری در ایران برای انتقال ۵ تن از زندانیان آمریکایی آزاد شده خبر داد.

رویترز از حضور هواپمیای قطری در ایران برای انتقال ۵ تن از زندانیان آمریکایی آزاد شده خبر داد.