منابع محلی در منطقه کریمه از انفجار یک هواپیمای حامل مهمات در این منطقه خبر می دهند.

منابع محلی در منطقه کریمه از انفجار یک هواپیمای حامل مهمات در این منطقه خبر می دهند.