خلبان چینی به هواپیمای جاسوسی آمریکایی هشدار داد تا از ورود به حریم هوایی چین خودداری کند.

خلبان چینی به هواپیمای جاسوسی آمریکایی هشدار داد تا از ورود به حریم هوایی چین خودداری کند.