رمز پیروزی در هر عملیات، پشتیبانی درست رزمی است و هوانیروز از آن دسته نیرو‌هایی است که نقش موثری در پشتیبانی‌های رزمی دارد.

رمز پیروزی در هر عملیات، پشتیبانی درست رزمی است و هوانیروز از آن دسته نیرو‌هایی است که نقش موثری در پشتیبانی‌های رزمی دارد.