مدیرکل هواشناسی استان زنجان گفت: توصیه می شود هموطنان از ترددهای غیرضروری در جاده های استان پرهیز و در صورت ضرورت تجهیزات ایمنی زمستانی، پوشش گرم همراه داشته باشند و آمادگی برای برف روبی و بازگشایی معابر و مدیریت در مصرف حامل های انرژی را داشته باشند…

مدیرکل هواشناسی استان زنجان گفت: توصیه می شود هموطنان از ترددهای غیرضروری در جاده های استان پرهیز و در صورت ضرورت تجهیزات ایمنی زمستانی، پوشش گرم همراه داشته باشند و آمادگی برای برف روبی و بازگشایی معابر و مدیریت در مصرف حامل های انرژی را داشته باشند.