در حالی که به نظر می‌رسد بازگشت به ایران یک انتخاب مناسب برای کاوه رضایی است اما او قصد دارد فوتبال خود را در لیگ بلژیک یا در کشور دیگر اروپایی ادامه بدهد….

در حالی که به نظر می‌رسد بازگشت به ایران یک انتخاب مناسب برای کاوه رضایی است اما او قصد دارد فوتبال خود را در لیگ بلژیک یا در کشور دیگر اروپایی ادامه بدهد.