برخی از کشور‌ها مدتی است که تزریق واکسن به نوجوانان و جوان را با رویکردهای متفاوت آغاز کرده‌اند.

برخی از کشور‌ها مدتی است که تزریق واکسن به نوجوانان و جوان را با رویکردهای متفاوت آغاز کرده‌اند.