علی پاکدامن در مورد سریال «یاغی» و لزوم ساخت این سبک سریال‌ها گفت.

علی پاکدامن در مورد سریال «یاغی» و لزوم ساخت این سبک سریال‌ها گفت.