روسیه به درخواست آمریکا، گروه باج افزاری REvil را دستگیر کرد.

روسیه به درخواست آمریکا، گروه باج افزاری REvil را دستگیر کرد.