امیر سرتیپ شیخ در پاسخ به این سوال که آیا قرار است تبادلات علمی و دانشی ارتش از سطح فعلی ارتقاء پیدا کرده و با سایر کشورها نیز برقرار شود، گفت: در حال رایزنی هستیم تا بتوانیم با مذاکره با کشورهای دیگری این کار را انجام دهیم. اما این کار ملاحظاتی دارد …

امیر سرتیپ شیخ در پاسخ به این سوال که آیا قرار است تبادلات علمی و دانشی ارتش از سطح فعلی ارتقاء پیدا کرده و با سایر کشورها نیز برقرار شود، گفت: در حال رایزنی هستیم تا بتوانیم با مذاکره با کشورهای دیگری این کار را انجام دهیم. اما این کار ملاحظاتی دارد و آن‌ها را باید در نظر بگیریم. ما برای تعامل و تهاتر دانشجو با سایر کشورها مقرراتی داریم که در حال انجام این کار با درنظر گرفتن این مقررات هستیم.