امیر قلعه نویی سرمربی تیم ملی ایران سعی کرد با انتخاب گزینشی دستنیارانش، مساوات را رعایت کند.

امیر قلعه نویی سرمربی تیم ملی ایران سعی کرد با انتخاب گزینشی دستنیارانش، مساوات را رعایت کند.