ملی‌پوش اسکی صحرانوردی کشورمان گفت: تمام تمرکزم را به طور کامل روی اسکی کوهستان نگذاشته بودم و بخشی از تمریناتم را به اسکی صحرانوردی و استقامت اختصاص داده بودم….

ملی‌پوش اسکی صحرانوردی کشورمان گفت: تمام تمرکزم را به طور کامل روی اسکی کوهستان نگذاشته بودم و بخشی از تمریناتم را به اسکی صحرانوردی و استقامت اختصاص داده بودم.