وزیر امور خارجه و اروپایی کرواسی، گفت: توافق هسته ای بهترین الگو را برای منع گسترش سلاح های هسته ای ارائه می دهد و همه ما باید به آن پایبند باشیم….

وزیر امور خارجه و اروپایی کرواسی، گفت: توافق هسته ای بهترین الگو را برای منع گسترش سلاح های هسته ای ارائه می دهد و همه ما باید به آن پایبند باشیم.