آموزش ضرب سکه دستی با هدف معرفی آشنایی با مشاغل از یاد رفته با عنوان تور گردشگری هدفمند ویژه دانش آموزان در موزه ملک برگزار می‌شود.

آموزش ضرب سکه دستی با هدف معرفی آشنایی با مشاغل از یاد رفته با عنوان تور گردشگری هدفمند ویژه دانش آموزان در موزه ملک برگزار می‌شود.