بر اساس گفته‌های علی اعطا بودجه سال آینده به شرط تحقق در حوزه حمل و نقل عمومی شهر تاثیر محسوسی می‌گذارد.

بر اساس گفته‌های علی اعطا بودجه سال آینده به شرط تحقق در حوزه حمل و نقل عمومی شهر تاثیر محسوسی می‌گذارد.