موضوع اجرایی کردن حق‌آبه هیرمند بر اساس معاهده 1351 هجری شمسی است، این یک معاهده بین‌المللی است و در چارچوب آن باید در سال‌هایی که آب وجود دارد، سال آبی هست به‌میزان 820 میلیون مترمکعب این آب به‌سمت ایران بیاید.

موضوع اجرایی کردن حق‌آبه هیرمند بر اساس معاهده 1351 هجری شمسی است، این یک معاهده بین‌المللی است و در چارچوب آن باید در سال‌هایی که آب وجود دارد، سال آبی هست به‌میزان 820 میلیون مترمکعب این آب به‌سمت ایران بیاید.