«هم‌زیستی مسالمت‌آمیز» پس از مرگ استالین و در زمان زمام‌داری خروشچف، کاربرد گسترده‌ای در ادبیات مقامات سیاسی شوروی پیدا کرد و به تدریج واژه‌ای رایج در ادبیات سیاسی جهان شد….

«هم‌زیستی مسالمت‌آمیز» پس از مرگ استالین و در زمان زمام‌داری خروشچف، کاربرد گسترده‌ای در ادبیات مقامات سیاسی شوروی پیدا کرد و به تدریج واژه‌ای رایج در ادبیات سیاسی جهان شد.