سرنوشت مدافعان راست مدعی پرسپولیس و سپاهان به شکلی عجیب به یکدیگر گره خورده است؛ حتی در سالروز تولد.

سرنوشت مدافعان راست مدعی پرسپولیس و سپاهان به شکلی عجیب به یکدیگر گره خورده است؛ حتی در سالروز تولد.