استاد موسوی بلده تأکید دارد که قرآن را همواره باید به الحان و اصوات عربی خواند و همچنین قرآن را باید با حزن تلاوت کرد چراکه آیات با حزن نازل شده است….

استاد موسوی بلده تأکید دارد که قرآن را همواره باید به الحان و اصوات عربی خواند و همچنین قرآن را باید با حزن تلاوت کرد چراکه آیات با حزن نازل شده است.