شاید بتوان مهم‌ترین تاثیر 5G را در صنایع و کسب‌و‌کارها دانست که با استفاده از امکانات ارتباطی می‌تواند باعث رشد و پیشرفت خود کسب و کار شود.
نوشته همراه اول؛ پرچمدار یوزکیس‌های عملی 5G در ایران اولین بار در تجارت‌نیوز پدیدار شد….

شاید بتوان مهم‌ترین تاثیر 5G را در صنایع و کسب‌و‌کارها دانست که با استفاده از امکانات ارتباطی می‌تواند باعث رشد و پیشرفت خود کسب و کار شود.
نوشته همراه اول؛ پرچمدار یوزکیس‌های عملی 5G در ایران اولین بار در تجارت‌نیوز پدیدار شد.