ایلی کوهن وزیر امورخارجه رژیم صهیونیستی شنبه شب از برخی کشورهای مختلف از جمله کشورهای عربی نظیر مصر، عربستان، اردن که عملیات شهادت طلبانه فلسطینیان را محکوم کردند، قدردانی کرد….

ایلی کوهن وزیر امورخارجه رژیم صهیونیستی شنبه شب از برخی کشورهای مختلف از جمله کشورهای عربی نظیر مصر، عربستان، اردن که عملیات شهادت طلبانه فلسطینیان را محکوم کردند، قدردانی کرد.