استاندار همدان گفت: تجمع عامل افزایشی کرونا در استان همدان است، بنابراین هرگونه تجمع و برگزاری جلسه بدون رعایت پروتکل‌های بهداشتی در همدان ممنوع است….

استاندار همدان گفت: تجمع عامل افزایشی کرونا در استان همدان است، بنابراین هرگونه تجمع و برگزاری جلسه بدون رعایت پروتکل‌های بهداشتی در همدان ممنوع است.