همایون شجریان با انتشار این پست خبر درگذشت پدرش را تکذیب کرد.

همایون شجریان با انتشار این پست خبر درگذشت پدرش را تکذیب کرد.