دولت هلند از همه اتباع خود خواسته از ایران خارج شوند.

دولت هلند از همه اتباع خود خواسته از ایران خارج شوند.