محمد رشیدی با ابراز تاسف از اتفاقات رخ داده در پرداخت حقوق اسفندماه فرهنگیان گفت: نمایندگان مجلس پیگیری های زیادی کردند و رییس جمهور هم ورود خوبی به این موضوع داشت که از ایشان تشکر و قدردانی می‌کنیم….

محمد رشیدی با ابراز تاسف از اتفاقات رخ داده در پرداخت حقوق اسفندماه فرهنگیان گفت: نمایندگان مجلس پیگیری های زیادی کردند و رییس جمهور هم ورود خوبی به این موضوع داشت که از ایشان تشکر و قدردانی می‌کنیم.