با توجه به آواره شدن ۸۰۰ هزار کودک در نوار غزه، یونیسف درباره خطر شیوع وبا هشدار داد.

با توجه به آواره شدن ۸۰۰ هزار کودک در نوار غزه، یونیسف درباره خطر شیوع وبا هشدار داد.