همچنین افراد در هنگام انتقال سند مالکیت سیم کارت‌های خود حتما اکانت‌های شبکه‌های اجتماعی که با آن سیم کارت فعال شده اند را حذف کرده و با این اقدام احتمال سوء استفاده دیگران در شبکه‌های اجتماعی را از بین خواهند برد….

همچنین افراد در هنگام انتقال سند مالکیت سیم کارت‌های خود حتما اکانت‌های شبکه‌های اجتماعی که با آن سیم کارت فعال شده اند را حذف کرده و با این اقدام احتمال سوء استفاده دیگران در شبکه‌های اجتماعی را از بین خواهند برد.