وزارت خارجه روسیه به فنلاند هشدار داد که در صورت عضویت آن کشور در ناتو، باید در انتظار واکنش نظامی-فنی روسیه باشد.

وزارت خارجه روسیه به فنلاند هشدار داد که در صورت عضویت آن کشور در ناتو، باید در انتظار واکنش نظامی-فنی روسیه باشد.