سازمان هواشناسی با صدور اطلاعیه ای نسبت به شروع بارش های شدید از امروز هشدار داد.

سازمان هواشناسی با صدور اطلاعیه ای نسبت به شروع بارش های شدید از امروز هشدار داد.