رکنا: ساعاتی دیگر موج سرما و یخبندان نیمی از کشور را در سیطره خود قرار می دهد.

رکنا: ساعاتی دیگر موج سرما و یخبندان نیمی از کشور را در سیطره خود قرار می دهد.