به تمام نیروهای امدادی، راهداری، شهرداری، وزارت نیرو برای مقابله با بحران آماده باش داده شده است.

به تمام نیروهای امدادی، راهداری، شهرداری، وزارت نیرو برای مقابله با بحران آماده باش داده شده است.