سازمان هواشناسی از کاهش محسوس دما در نخستین روزهای بهار در پایتخت خبر داد.

سازمان هواشناسی از کاهش محسوس دما در نخستین روزهای بهار در پایتخت خبر داد.