بازگشت مجدد رنگ نارنجی به نقشه کرونایی کشور، از ۴ بهمن اعلام شد.

بازگشت مجدد رنگ نارنجی به نقشه کرونایی کشور، از ۴ بهمن اعلام شد.