به نظر می رسد کمک های انسان دوستانه به مردم افغانستان، به دست طالبان می افتد و به مردم این کشور نمی رسد.

به نظر می رسد کمک های انسان دوستانه به مردم افغانستان، به دست طالبان می افتد و به مردم این کشور نمی رسد.